Regulamin

REGULAMIN SPORTOWEJ IMPREZY MASOWEJ

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych:

 

Rozdział I

Zakres obowiązywania

 • § 1
 1. Regulamin dotyczy sportowej imprezy masowej organizowanej przez Fundację Kamili Skolimowskiej.
 2. Regulamin określa warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
  1. obowiązki uczestników imprezy;
  2. warunki uczestnictwa,
  3. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
  4. odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.

Rozdział II

Sposób organizacji imprezy masowej

 • § 2
 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.
 2. Impreza jest nieodpłatna.
 3. Wstęp do strefy VIP odbywa się tylko na podstawie zaproszeń wydanych przez organizatora.

Rozdział III

Obowiązki uczestnika imprezy masowej

 • § 3
 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
  1. nie zakłócać porządku publicznego;
  2. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu;
  3. będąc w strefie VIP – posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych imprezy masowej opaskę lub akredytację uprawniającą do wejścia i przebywania w strefie VIP;
  4. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
  5. stosować się do poleceń wydawanych przez spikera, służby porządkowe i służby informacyjne organizatora imprezy masowej, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, lub pracowników innych uprawnionych służb i organów;
 2. Ze względu na bezpieczeństwo uczestnicy imprezy masowej, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, mogą być zobowiązani do zajmowania innego miejsca.

Rozdział IV

Warunki uczestnictwa w imprezie masowej

 • § 4
 1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową osobie:
 2. wobec której zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu
  na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania
  w miejscach przeprowadzanych imprez masowych;
 3. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
 4. znajdującej się pod widocznym  wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 5. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 6. małoletniej do lat 13, nie będącej  pod opieką osoby pełnoletniej.
 7. Podczas imprezy masowej zabrania się w szczególności:
  1. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
  2. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.;
  3. rzucania przedmiotami;
  4. spożywania alkoholu innego niż zakupiony na terenie imprezy, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  5. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami
   do tego wyznaczonymi;
  6. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu ;
  7. umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub wyjść ewakuacyjnych;
  8. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
  9. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych;
  10. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.
 8. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej:
 9. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
 10. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 11. pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w tym butelek ze szkła;
 12. napojów i jedzenia za wyjątkiem środków spożywczych przeznaczonych dla dzieci lub osób wymagających specjalistycznej diety (np. diabetyków);
 13. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 14. kasków motocyklowych;
 15. materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne,
  lub wulgarne;
 16. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
 17. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;
 18. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.
 19. wskaźników laserowych;
 20. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkownika obiektu;
 21. kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku i o wymiarach lub specyfikacji dozwolonej przez Organizatora;
 22. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników.

4          Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności.
Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne
lub przedstawiciele organizatora imprezy.

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika imprezy masowej

 • § 5
 1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
  1. przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;
  2. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem;
  3. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
  4. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego,
   które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  5. korzystać z pomocy medycznej na imprezie;
  6. korzystać z punktu depozytowego;
  7. Organizator zezwala na wprowadzenie wózka dziecięcego, dziecięcego rowerka lub dziecięcej hulajnogi na teren imprezy masowej każdą udostępnioną do wejścia kibiców bramą poprzez znajdujące się tam wejścia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  8. Wózka nie można jednak wprowadzać na teren sektorów stadionu oraz pozostawiać go na drogach i ciągach komunikacyjnych.
  9. Organizator wskazuje miejsce w którym można pozostawić wózek (teren niezadaszony wewnątrz stadionu pomiędzy bramą 1 i 1A), jednak Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i zniszczenia. Pozostawianie w/w przedmiotów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność właściciela.
 2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej.

Rozdział VI

Ochrona danych osobowych

 • § 7

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z przeprowadzeniem  imprezy masowej  jest Organizator i w szczególności ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych w systemie sprzedaży biletów w celu ewentualnego wykorzystania w przypadkach przewidzianych zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1160, z późn. zm.), z zastrzeżeniem danych gromadzonych w systemie CCTV Obiektu na którym odbywa się Impreza Masowa – których Administratorem Danych Osobowych jest Zarządca Obiektu – w celu ewentualnego wykorzystania, w przypadkach przewidzianych zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1160, z późn. zm.)

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 • § 8
 1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego elementu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
 2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej mogą być  usunięte  z terenu imprezy masowej
 3. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 4. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby organizatora odmawiają osobie wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22 ust 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany terminu imprezy;
  2. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody;

ORGANIZATOR

Fundacja Kamili Skolimowskiej