Regulamin

 

REGULAMIN SPORTOWEJ IMPREZY MASOWEJ

„IX Memoriał Kamili Skolimowskiej”

 

Regulamin imprezy masowej opracowano na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, zwanej dalej „Ustawą”.

 

Rozdział I

Określenie Organizatora i zakresu obowiązywania Regulaminu

§1

 1. Organizatorem sportowej imprezy masowej jest Fundacja Kamili Skolimowskiej, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Regulamin dotyczy sportowej imprezy masowej organizowanej na Stadionie Śląskim w Chorzowie, w dniu 22 sierpnia 2018 r.
 3. Regulamin określa warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności:
  1. warunki uczestnictwa;
  2. obowiązki uczestników imprezy;
  3. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
  4. odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.

 

Rozdział II

Sposób organizacji imprezy masowej

§2

 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator imprezy.
 2. Wejście na teren imprezy jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika zapisów Regulaminu.
 3. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, a zakupione wcześniej bilety tracą ważność.
 4. Posiadaczowi biletu przysługuje prawo zwrotu przez Organizatora kosztów zakupu biletu. Procedura zwrotu została określona na stronie WWW Organizatora, pod adresem: https://fundacjakamili.pl/2018/07/17/jak-dokonac-zwrotu-biletow/

 

Rozdział III

Obowiązki uczestnika imprezy masowej

§3

 1. Oprócz zapisów niniejszego Regulaminu uczestnik imprezy jest obowiązany do przestrzegania Regulaminu Obiektu – Stadionu Śląskiego w Chorzowie oraz przepisów Ustawy, a w szczególności:
  1. nie zakłócać porządku publicznego;
  2. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych
   lub służb informacyjnych dokument tożsamości;
  3. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
  4. stosować się do poleceń wydawanych przez spikera, służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora, a w przypadku interwencji – polecenia funkcjonariuszy Policji lub Państwowej Straży Pożarnej;

 

 1. Ze względu na bezpieczeństwo uczestnicy imprezy masowej, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne
  niż pierwotnie zajęte.

 

Rozdział IV

Warunki uczestnictwa w imprezie masowej

§4

 1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową osobie:
 2. wobec której zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu
  na imprezę masową;
 3. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
 4. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 5. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 6. małoletniej do lat 13, nie będącej  pod opieką osoby pełnoletniej.

 

 1. Podczas imprezy masowej zabrania się w szczególności:
  1. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
  2. głoszenia i wywieszania haseł o treściach lub symbolach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.;
  3. rzucania przedmiotami;
  4. spożywania alkoholu nie zakupionego w punktach gastronomicznych funkcjonujących na terenie imprezy, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  5. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami
   do tego wyznaczonymi;
  6. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu ;
  7. umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub wyjść ewakuacyjnych;
  8. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
  9. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych;
  10. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

 

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej:
 2. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
 3. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 4. pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych ze szkła lub innego, twardego materiału, oraz butelek plastikowych o pojemności większej niż 0,5 l;
 5. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 6. kasków;
 7. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
 8. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie lub posiadają wymiary większe niż format A4;
 9. trąbek oraz innych instrumentów, w tym instrumentów z napędem mechanicznym pneumatycznym lub elektrycznym;
 10. wskaźników laserowych;
 11. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy;
 12. kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz w sposób profesjonalny, za wyjątkiem przeznaczonych do prywatnego użytku – bez wymiennej optyki;
 13. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników.

 

 1. Zabrania się wchodzenia w miejsca wydzielone w sposób trwały lub doraźny jako miejsca nieprzeznaczone dla publiczności.
 2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub niestosujące się do poleceń pracowników służb porządkowych  mogą być  usunięte  z terenu imprezy masowej lub po wcześniejszym ujęciu przekazane Policji.

 

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika imprezy masowej

§5

 1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
  1. przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;
  2. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem;
  3. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
  4. korzystać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem z pomieszczeń i urządzeń, w tym z zaplecza gastronomicznego, higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku,;
  5. korzystać z pomocy medycznej realizowanej przez dedykowane do tego służby Organizatora;
  6. korzystać z punktu depozytowego.

 

Rozdział VI

Rejestracja przebiegu imprezy, ochrona danych osobowych

§6

 1. Podczas trwania imprezy Organizator prowadzi rejestrację obrazu i dźwięku w obszarach wskazanych przez przepisy Ustawy.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z rejestracją przebi
 3. egu imprezy masowej  jest Organizator.
 1. Wejście na teren obiektu stanowi jednocześnie zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego elementu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§7

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany harmonogramu imprezy lub jej odwołania bez wcześniejszego uprzedzenia, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie przewiduje jakiejkolwiek formy zwrotu kosztów, odszkodowania lub zadośćuczynienia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody.

 

 

 

FUNDACJA KAMILI SKOLIMOWSKIEJ